:: دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر میزان اضطراب بیماران کاندید جراحی ارتوپدی
آذر طل، محمود پردل شهری، سیما اسماعیلی شهمیرزادی، بهرام محبی، سیدعلیرضا جوادی‌نیا
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، SAR.Javadinia@bums.ac.ir
چکیده:   (20961 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اهمیت و ضرورت کاهش اضطراب بیماران تحت عمل جراحی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر میزان اضطراب بیماران قبل و بعد از عمل جراحی ارتوپدی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند انجام گردید. روش: این پژوهش یک مطالعه Control trial دو گروهی بود که در سال 1391-1390 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه 100 نفر از بیماران کاندید عمل جراحی بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند که با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و مقایسه وارد شدند. در این مطالعه از پرسشنامه‌ای شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک (4 سؤال)، ابزار استاندارد شده سنجش استاندارد اضطراب آشکار اسپیل‌برگر (20 سؤال) استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان در مطالعه 29/6±27/24 سال بود. میزان اضطراب اختلاف آماری معناداری بین دو گروه مداخله و کنترل در پس آزمون اول وجود داشت (05/0p<). در گروه مداخله، میانگین نمره اضطراب قبل از آموزش (پیش آزمون)، قبل از عمل جراحی (پس آزمون اولیه) و هنگام ترخیص (پس آزمون ثانویه) به ترتیب 23/6±78/45، 76/6±18/45 و 31/5±2/45 بود که آزمون آماری صرفاً بین میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون اولیه اختلاف معناداری را نشان داد (03/0=p). تأثیر ارایه آموزش ترکیبی قبل از عمل جراحی بر میزان اضطراب بیماران در دو گروه نشان داد که تنها در گروه مداخله، الگوی تحلیل تکرار مشاهدات در خصوص این متغیر از لحاظ آماری معنادار بود (04/0=p). نتیجه‌گیری: آموزش ترکیبی به دلیل تلفیق مناسب رسانه‌های آموزشی مختلف به منظور حمایت مؤثر از بیماران به صورت انفرادی یا گروهی و ارایه مطالب به زبان قابل درک برای آنان در کاهش اضطراب قبل و بعد از آموزش تأثیرگذار بود.
واژه‌های کلیدی: آموزش ترکیبی، اضطراب، عمل جراحی ارتوپدی، بیمار، مداخله آموزشی
متن کامل [PDF 676 kb]   (2126 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها