:: دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1394 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 18-27 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه یادگیری (درونی و بیرونی)، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری
پروانه آقاجری، مینا حسین زاده، نادر مهدوی، محمد هشترودی زاده، مریم وحیدی
ضو مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران ، M.hosseinzadeh63@gmail.com
چکیده:   (22096 مشاهده)
مقدمه: میزان انگیزه یادگیری و عزت نفس دانشجویان پرستاری به دلایل مختلفی مانند نگرش منفی افراد جامعه نسبت به رشته، شکاف بین تئوری و عمل و عدم رضایت از محیط بالینی پایین می باشد. آموزش مهارت های زندگی می تواند زمینه را برای افزایش عزت نفس و در نتیجه ارتقای انگیزه یادگیری آنان فراهم آورد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه یادگیری (درونی و بیرونی)، پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد. روش‌: در این پژوهش نیمه تجربی پیش و پس آزمون با گروه کنترل، 160 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری مامایی تبریز و مراغه در سال تحصیلی 93-1392 شرکت نمودند. پس از انتخاب تصادفی دو دوره از بین ورودی های مختلف و اجرای پیش آزمون، دانشجویان به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی کلاس های آموزشی مهارت های زندگی را گذراندند. از مقیاسهای انگیزه تحصیلی هارتر، عزت نفس رزنبرگ و مقایسه میانگین نمرات دو ترم تحصیلی قبل و بعد از مداخله به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی (فراوانی و میانگین) و استنباطی (تی مستقل و وابسته، کوواریانس و مجذور کای) و نرم افزار 21 Spss تجزیه تحلیل گردید. یافته‌ها: پس از آموزش مهارت های زندگی، افزایش معنی داری بین میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون انگیزه یادگیری درونی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی در گروه تجربی مشاهده گردید (05/0>P). با تعدیل تأثیر نمرات پیش آزمون، اختلاف بین میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیری درونی و عزت نفس دانشجویان در دو گروه تجربی و کنترل معنی دار (P<0/01) است بطوری که مداخله به ترتیب 18% ، 5%، 11% و 71% تغییرات واریانس انگیزه یادگیری درونی و بیرونی، پیشرفت تحصیلی و عزت نفس را تبیین می کند. نتیجه‌‌گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه درونی، پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانشجویان پرستاری مؤثر بوده است، لذا لزوم توجه بیشتر به آموزش مهارت های اجتماعی آشکار می شود. پیشنهاد می شود دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به برگزاری برنامه هایی برای آموزش مهارت های زندگی و ارتقای سلامت روان به همراه مشاوره های تحصیلی اهتمام بیشتری بورزند.
واژه‌های کلیدی: انگیزه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، دانشجویان، پرستاری
متن کامل [PDF 232 kb]   (4186 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/4/16 | پذیرش: 1397/5/3 | انتشار: 1397/5/3


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها