:: دوره 5، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 49-56 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی همبستگی هوش اخلاقی و نوع دوستی با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران
اعظم محمودی، لطفعلی خانی، مظفر غفاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران ، Mahmoodi53@yahoo.com
چکیده:   (6276 مشاهده)

مقدمه: هوش اخلاقی و نوع دوستی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار انسانها است و می توانند نقش اساسی در ارتقای رعایت حقوق بیماران داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی رابطه هوش اخلاقی و نوع دوستی با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از پرستاران شاغل علوم پزشکی استان آذربایجان غربی در سال 1393 بودند که به روش خوشه‎ای چند مرحل ‎ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل و پرسشنامه نوع دوستی کارلو و همکاران و مقیاس حقوق بیماران هوشمند و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند و در محیط نرم فزار SPSS ویرایش 19 در سطح معنی داری 0/05> P با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و آماره‌های تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین متغیر نوع دوستی (0/447=r)، مؤلفه درستکاری (0/234=r)، مؤلفه مسئولیت پذیری (0/459=r)، مؤلفه بخشش (0/646=r) و مؤلفه دلسوزی (0/518=r) با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/05>P). نتایج ضریب همبستگی چند متغیری به روش Enter نشان داد که مؤلفه های هوش اخلاقی و متغیر نوع دوستی در تبیین نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران (58/8% ) سهم دارند. نتیجه گیری: نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که مؤلفه های هوش اخلاقی و متغیر نوع دوستی در پیش بینی نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران نقش دارند. بنابراین، به نظر می رسد با افزایش هوش اخلاقی و نوع دوستی می توان نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران تقویت کرد.

واژه‌های کلیدی: هوش اخلاقی، نوع دوستی، نگرش، پرستاران، حقوق بیماران
متن کامل [PDF 202 kb]   (3366 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۵/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۵/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها