:: دوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 51-60 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی دیدگاه بیماران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی شهرکرمانشاه از عملکرد آموزشهای حین ترخیص توسط پرستاران و مقایسه آن با استانداردها در سال 94-93
مسلم مرادی، رستم جلالی، آرمان میری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، armanmiri12@yahoo.com
چکیده:   (56 مشاهده)
مقدمه: آموزش به بیمار یکی از اصول اساسی در حرفه پرستاری میباشد. پرستاران موظف به انجام نقش آموزشی خود بوده تا موجبات رضایت بیمار را فراهم نموده، بهبودی را سرعت بخشیده و میزان بستری مجدد را کاهش دهند.هدف از این مطالعه تعیین دیدگاه بیماران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه از عملکرد آموزشهای حین ترخیص توسط پرستاران و مقایسه آن با استانداردها در سال 94-93 است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، حجم نمونه بر اساس مطالعه مقدماتی 152 نفر برآورد گردید و نمونه گیری به صورت متوالی صورت گرفت. داده ها با استفاده از  چک لیست پژوهشگر– ساخته که حاوی ویژگیهای فردی و موارد مربوط به عملکرد آموزشی پرستاران در 6 حیطه بود. داده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آمار توصیفی میانگین و محاسبه همبستگی بین متغیر ها انجام می شود.
یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن بود که در حیطه مربوط به عمللکرد پرستاران ماهیت و شناخت بیماری (9/%19)، عوارض بیماری(%19)، رژیم دارویی(5/%28)، فعالیت(5/%19)، تغذیه(5/%35) و پیگیری و مراقبت در منزل (6/%23) آموزش خیلی زیاد و زیاد داده شده بود. در کل یافته های پژوهش حاکی از آن بود که آموزش های پرستاری اختلاف معناداری با استاندارد های پرستاری(رضایت بیماران از آموزش های پرستاری) داشت(p<0/05).
نتیجه گیری: باتوجه به پایین بودن درصد آموزش در کلیه حیطه ها از نظر بیماران مورد مطالعه، عملکرد پرستاران مطلوب نبوده و باید در زمینه بالا بردن سطح آگاهی آنها نسبت به اهمیت آموزش به بیمار، اقدامات لازم از سوی مسئولین مستقیم این حرفه صورت پذیرد.
واژه‌های کلیدی: آموزش به بیمار، ترخیص، نظرات، بیمار، عملکرد، پرستار، استاندارد پرستاری
     
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۳


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها