:: دوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 17-24 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر ادراک پرستاران از آموزش امنیت اطلاعات و آگاهی از سیاستهای امنیت اطلاعات بر ادراک از شدت و قطعیت مجازات نقض امنیت اطلاعات (مورد مطالعه بیمارستان های تخصصی آموزشی شهر اصفهان)
زهرا کریمی، حمید رضا پیکری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. ، omid726@yahoo.com
چکیده:   (739 مشاهده)
مقدمه: درحالیکه پرستاران به اطلاعات محرمانه پرونده بیمار دسترسی دارند، اینکه چگونه ادراک آنان از آموزش در خصوص امنیت اطلاعات و آگاهی ازسیاستهای امنیت اطلاعات بیمارستان بر ادراک آنان از قطعیت و شدت مجازاتهای نقض امنیت اطلاعات تاثیر می گذارد مطالعه نشده است. تعیین تاثیر ادراک پرستاران از آموزش امنیت اطلاعات و آگاهی از  سیاستهای امنیت اطلاعات بر ادراک از شدت و قطعیت مجازات نقض امنیت اطلاعات در بیمارستانهای تخصصی آموزشی
روش کار: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه شامل پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی تخصصی شهر اصفهان بودند که نهایتا 181  پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری شد. ابزار شامل چهار  پرسشنامه بومی سازی شده آموزش امنیت اطلاعات (D’Arcy و همکاران)، آگاهی از سیاست های امنیتی Sohrabi Safa) و همکاران) و قطعیت و شدت مجازات نقض امنیت اطلاعات Cheng) و همکاران( که در فرمت لیکرت طیف 5 طراحی شده بود. جهت روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، صوری و سازه و جهت پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. آمار توصیفی شامل درصد و فراوانی توسط نرم افزار  19SPSS و فرضیه ها با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  SmartPLS تحلیل شد.
یافته ها: میانگین برنامه های آموزشی، آگاهی از سیاست های امنیت اطلاعات، شدت و قطعیت ادراک شده به ترتیب 78/3، 41/3، 63/3، 18/3 شد.  برنامه های آموزشی تاثیر مثبت بر ادراک آنها نسبت به شدت (t= 2.3, P < 0.05, β=0.37) و قطعیت مجازات (t= 2.8, P < 0.01, β=0.44)  افشای اطلاعات دارد.آگاهی پرستاران از سیاست های امنیتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر مثبت بر ادراک آنها نسبت به شدت (t= 9.1, P < 0.01, β=0.41) و قطعیت مجازات افشای اطلاعات (t= 7.3, P < 0.01, β=0.35)  دارد.
نتیجه گیری: آموزش امنیت اطلاعات و ارتقاء آگاهی پرستاران از سیاستهای امنیت اطلاعات بیمارستان بر ادراک پرستاران از شدت و قطعیت مجازات ناشی از نقض امنیت اطلاعات تاثیر دارد.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش، آگاهی از سیاست امنیت اطلاعات، قطعیت و شدت مجازات، پرستاران، مستندات بیماران
متن کامل [PDF 768 kb]   (258 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۷


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها