نشریه آموزش پرستاری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ارتقای سطح اموزش پرستاری در راستای ارتقای مهارتهای بالینی

معرفی و اشنایی با شیوه های نوین آموزش پرستاری و کاربرد آنها در بالین

آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد

مقایسه روشهای مختلف آموزش پرستاری

آموزش پرستاری در بالین

آموزشی بالینی پرستاری

تحقیق در آموزش پرستاری و کاربرد آن در بالین

مسأله یابی، تصمیم گیری و حل مسأله در آموزش پرستاری

ارتقاء دانش و کابردی ساختن نتایج آموزش در بالین

ارزشیابی آموزشی در پرستاری

صلاحیت و شایستگی در آموزش پرستاری

تربیت مربی در آموزش پرستاری

اخلاق در آموزش پرستاری

نشانی مطلب در وبگاه نشریه آموزش پرستاری:
http://jne.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب