نشریه آموزش پرستاری- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 - دکتر فاطمه الحانی (مدیر مسئول و سردبیر) ، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر سیده فاطمه اسکویی استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه ایران

- دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی گیلان

-- دکتر زهره پارسایکتا استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تهران

- دکتر حمید پیروی، استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه ایران

- دکتر محمد علی چراغی، استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تهران

- دکتر محمدعلی حسینی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر محمد رضا حیدری ،استادیار دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد

- دکتر مسعود فلاحی خشکناب، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (رئیس انجمن علمی پرستاری ایران صاحب امتیاز

- دکتر ناهید دهقان نیری، استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تهران

- دکتر ناهید رژه، دانشیار دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد
دکتر علی اکبر راسخی استادیار گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر آذر طل، دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

-دکتر عباس عبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

- دکتر عباس عباس زاده، استاد دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

- دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دانشیار دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تهران

- دکتر علی فخر موحدی، دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان

- دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر سیدفاطمی، استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه ایران

- دکتر انوشیروان کاظم نژاد، استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر عیسی محمدی، استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر ندا مهرداد،  دانشیار دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تهران

- دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری مامایی تهران

دکتر مجیده هروی، دانشیار دانشکده پرستاری مامایی دانشکاه شاهد
 - دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی

- دکتر محمد غلامی فشارکی، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بتول نحریر استادیار دانشگاه بقیه الله الاعظم(عج)

-دکتر منیر نوبهار، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

-دکتر مهناز خطیبان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
- دکتر میترا خوبی
- دکتر اکرم پرنده، 
استادیار دانشگاه بقیه الله الاعظم(عج)

نشانی مطلب در وبگاه نشریه آموزش پرستاری:
http://jne.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب