:: دوره 10، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 68-78 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیرآموزش مراقبت معنوی بر حساسیت اخلاقی در دانشجویان پرستاری
رضا رضایی ، سید ابوالفضل وقار سیدین ، بهاره زارعی ، شهناز طبیعی
دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، shahnaztabiee@bums.ac.ir
چکیده:   (778 مشاهده)
مقدمه: آموزش پرستاران و دانشجویان پرستاری در مورد اصول و ارزش­های معنوی به درک عمیق از مشکلات و تصورات اخلاقی در آن­ها کمک می­کند. با این حال، موضوع معنویت در محتوای آموزشی اخلاقی لحاظ نشده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرآموزش مراقبت معنوی بر حساسیت اخلاقی در دانشجویان پرستاری بود.  
 روش کار: مطالعه ی حاضر یک پژوهش مداخله­ای شاهددار تصادفی شده  بود تعداد 58 نفر از دانشجویان ترم 7 پرستاری دو دانشکده پرستاری طبس و پیراپزشکی فردوس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 به روش سرشماری وارد مطالعه گردیدند. دو دانشکده براساس پرتاب سکه به دوگروه آزمون (29 نفر) و کنترل (29 نفر) تقسیم شدند. برنامه آموزش مراقبت معنوی در گروه مداخله به صورت کارگاه 5 جلسه­ای (4 جلسه 90 دقیقه­ای و یک جلسه120 دقیقه­ای) و سپس یک دوره پیگیری دو ماهه انجام گردید. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه استاندارد حساسیت اخلاقی و فرم اطلاعات دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 با کمک آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و استنباطی مانند آزمون فریدمن و من ویتنی یو در سطح معناداری 05/0 P < مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.                   
یافته­ها: میانگین نمره حساسیت اخلاقی قبل از مداخله بین دو گروه آزمون (37/13±62/72) و کنترل (72/9±10/75) تفاوت آماری معناداری نداشت (42/0p=). میانگین نمره حساسیت اخلاقی بلافاصله بعد از مداخله در دانشجویان گروه آزمون (14/13±03/87) نسبت به گروه کنترل (83/7±38/76) به طور معناداری بیشتر بدست آمد (001/0p<). همچنین، میانگین نمره حساسیت اخلاقی دو ماه بعد از مداخله در دانشجویان گروه آزمون (43/9±31/85) نسبت به گروه کنترل (64/8±86/77) به طور معناداری بیشتر بود (003/0p=). نتایج همچنین حاکی از آن بود که میانگین نمره مؤلفههای حساسیت اخلاقی شامل احترام به استقلال مددجو، آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار، تجربه مشکلات و کشمکشهای اخلاقی و به کارگیری مفاهیم اخلاقی، بلافاصله بعد از مداخله و مؤلفههای احترام به استقلال مددجو، تجربه مشکلات و کشمکشهای اخلاقی و به کارگیری مفاهیم اخلاقی دو ماه بعد از مداخله در دانشجویان گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بود (05/0p<).
 نتیجه­گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می­گردد برنامه آموزش مراقبت معنوی در جهت توسعه حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری در برنامه­های آموزشی ضمن تحصیل و یا محتوای درسی آنان گنجانده شود.
واژه‌های کلیدی: معنویت، اخلاق، اخلاق پرستاری، دانشجویان
متن کامل [PDF 313 kb]   (155 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی-کمی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/9/8 | پذیرش: 1400/1/10 | انتشار: 1400/1/10


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها